Ereloon en onkosten

De diensten die Mr. Johan Du Mongh en de advocaten van het kantoor leveren, worden principieel aangerekend per uur aan een tarief dat met de cliënt wordt afgesproken bij het begin van de zaak. In afwijkende gevallen wordt op percentage gewerkt met een minimum uurtarief.


Het ereloon hangt af van de aard en de hoeveelheid prestaties die voor een behoorlijke behandeling van het dossier nodig zijn. Dit is zelden vooraf in te schatten, want afhankelijk van ongekende factoren zoals de evolutie van een dossier en de intensiteit van de argumentatie van tegenpartij(en).

Er worden drie ereloonmethodes gehanteerd: hetzij per uur, hetzij volgens een waardetarief, hetzij een combinatie van beide. Dit wordt bij aanvang en het verdere verloop van elk dossier bekeken en besproken met de cliënt. Wanneer in een gerechtelijke procedure een rechtsplegingsvergoeding wordt bekomen, zal de som van het ereloon en de onkosten nooit lager zijn dan deze rechtsplegingsvergoeding. De rechtsplegingsvergoeding is een wettelijk omschreven forfaitaire tegemoetkoming in de advocatenkosten waartoe de verliezende partij in een procedure kan veroordeeld worden.

Een zuiver waardetarief wordt uitzonderlijk gehanteerd bij invordering van welbepaalde bedragen of verweer tegen dergelijke vorderingen. Daarbij wordt het ereloon berekend als een percentage op de waarde van het geschil. Deze percentages worden verhoogd met 50 % wanneer na een procedure in eerste aanleg ook nog een procedure in hoger beroep moet worden gevoerd.

Als basismethode wordt afgerekend aan een uurtarief volgens de aan het dossier bestede tijd. Het uurtarief wordt voor elk dossier vooraf met de cliënt afgesproken en is afhankelijk van het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de eventuele hoogdringendheid, ervaring en expertise. Uurtarieven variëren daardoor tussen € 175 tot € 350 (exclusief BTW), te verhogen bij uitzonderlijke belangen of urgenties.

Een gemengde waardemethode vertrekt vanuit de basismethode volgens minimaal uurtarief, waarbij in geval van gunstig resultaat het ereloon wordt verhoogd met een succes fee.

 

Onkosten die betrekking hebben op een dossier (griffierechten, kosten gerechtsdeurwaarder, erelonen gerechtsdeskundigen e.d.) worden doorgerekend. Elk dossier bevat ook een bijdrage in de algemene kantoorkosten, door middel van een forfait dat als volgt wordt berekend (exclusief BTW):

  • secretariaatskosten: 12,50 € per pagina (o.a. brief, e-mail, procedurestuk, …);
  • verplaatsingskosten: 0,50 € per km;
  • kopiekosten: 0,40 € per pagina

 

Provisies 

In elk dossier wordt zowel bij de aanvang als tijdens de verdere behandeling gewerkt met provisies.
Elke provisie of aanvullende provisie wordt bepaald in functie van de aard en de stand van het dossier.
Uit de omvang van tussentijdse provisies kunnen geen conclusies worden getrokken over de omvang van de uiteindelijke afrekening Deze dienen in hoofdzaak voor de opstart, studie en verdere behandeling van een dossier alsook ter dekking van onkos­ten.
Wel kunnen steeds tussentijdse afrekeningen worden gevraagd of opgemaakt.
Bij de afsluiting van het dossier volgt een eindafrekening, waarin de geleverde prestaties minimaal aan uurtarief zullen worden verrekend en bijkomend rekening kan worden gehouden met het behaalde resultaat, in samenspraak met de cliënt.
Het ritme van de provisies, de omvang van het uurtarief en de bijkomende resultaatsbonus zijn afhankelijk van de inzet, intensiteit, deskundigheid en hoogdringendheid van de te leveren of geleverde prestaties.